Escola

Atenció a la diversitat

Des de la seva creació la nostra escola ha tingut entre els seus principis fonamentals el de la inclusió. Si bé aquest concepte pot estar expressat amb altres termes (integració, tractament de la diversitat, atenció a les necessitats educatives especials…) per a nosaltres sempre es tracta del mateix: que els nostres alumnes participin el màxim possible de totes i cadascuna de les activitats que es programen per a la resta de companys i companyes de la mateixa edat.

 autisme

Unitat de suport a l’educació especial (USEE)

L’objectiu d’aquesta aula és la d’afavorir la participació dels alumnes de necessitats educatives especials en l’entorn escolar ordinari. Per això el professorat d’aquesta aula elabora un material específic que facilita la participació en les activitats generals del grup classe, alhora que es fixen uns objectius que promoguin l’assoliment de l’autonomia personal, la integració i inserció socials i l’aprenentatge de les competències per a aquests alumnes.

Aquestes dues aules estan coordinades entre elles, amb els tutors i tutores del grup classe i amb l’EAP (Equip d’assessorament i orientació psicopedagògic).

Suport a l’aula ordinària

Permet desdoblar el grup classe en un grup més petit on varia el nombre de membres segons les necessitats que presenten en cada moment els nens i nenes. També es fa aquest desdoblament en funció de l’activitat a realitzar. Aquest suport el dóna la mestra de reforç.

Aula de seguiment psicopedagògic (ASP)

La persona responsable d’aquesta aula és un psicòleg que dóna atenció a tota la comunitat educativa:alumnes, família i al propi personal que hi treballa. , el seu principal àmbit de treball es centra en els nens i les nenes.

La seva funció és:

  • Atendre’ls a nivell individual o en grups.
  • Controlar, mitjançant proves i observacions, aquells alumnes en situació de risc (dificultats d’aprenentatge, relació social…) i també  aspectes dels aprenentatges, sobretot els relacionats amb les competències bàsiques.